چهارشنبه، 13 مرداد 1400
Loading
  • شما به هر کدامیک از موارد زیر در اداره چه امتیازی می دهید؟

  • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
    کیفیت خدمات
    نحوه برخورد
    پاسخگویی
    وب سایت