جمعه، 16 خرداد 1399

پرداخت صورت كاركردهاي موقت به چه نحوی می باشد؟

در آخر هر ماه، پيمانكار، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را كه طبق نقشه هاي اجرائي، دستور كارها و صورتمجالس است اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا در آخر هر ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد. مهندس مشاور، مبلغ صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و آنرا در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر، براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند.
- كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندسين مشاور را مجددأ توسط كارشناس طرح رسيدگي نموده و بعد از رسيدگي صورت وضعيت از طريق كارشناس طرح به اداره پيمان ورسيدگي به منظور رسيدگي نهائي ارجاع مي شود و اداره پيمان و رسيدگي ظرف مدت سه روز، رسيدگي نهائي را از طريق كارشناسان رسيدگي انجام مي دهد .
- اداره پيمان و رسيدگي پس از رسيدگي نهائي توسط كارشناس مربوطه و كسر وجوهي كه بابت صورت و ضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را با تنظيم برگه مالي به ذيحسابي اعلام مي نمايد .
- ذيحسابي پس از اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان، باقي مانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول صورت وضعيت، با صدور چك به نام پيمانكار، پرداخت مي كند.
- با پرداخت صورت وضعيت موقت، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست، ليكن به منظور اجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد .
- مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداختهايي كه بابت انها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي، اصلاح و رفع مي شود .
- به منظور ايجاد امكان براي تهيه، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلت هاي تعيين شده در ماده 40، پيمانكار بايد، ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن، نسبت به تهيه متره هاي قطعي و ارائه آنها به مهندسين مشاور براي رسيدگي همراه با صورتمجالس و مدارك مربوطه اقدام نمايد، اين اسناد بايد در تهيه صورت وضعيت هاي موقت نيز مورد استفاده قرار گيرد .
- هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تأييد كارفرما قرار نگيرد، كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است، بعنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن، براي تصحيح به مهندس مشاور بر مي گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حد اكثر 5 روز، دوباره به شرح ياد شده، براي كارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيب مذكور به پيمانكار پرداخت گردد. در اين صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصيحيح شده تسليم كارفرما شود .
- اگر پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح مذكور اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل، حداكثر ظرف يك ماه، به كارفرما اعلام مي كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد .
- اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند، مهندس مشاور با تأييد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد. در اين حالت، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تأخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست .
- در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند، پس از تأييد هر صورت وضعيت موقت از سوي كارفرما، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه قبلاً تعيين شده است، براي مهندس مشاور ارسال مي كند .
- براي پرداخت وجوه ديگري كه به موجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي گيرد، مهندس مشاور ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورتحساب پيمانكار، آن را رسيدگي مي كند و به كارفرما تسليم مي نمايد تا طبق روش اشاره شده براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود .