جمعه، 16 خرداد 1399

نحوه رسيدگي به صورت وضعيت هاي قطعي به چه نحوی میباشد؟

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت، صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد.
- مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي نمايد.
- كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول از طريق كارشناس طرح، رسيدگي مي كند و سپس به اداره پيمان و رسيدگي ارجاع مي شود .
- در اداره پيمان و رسيدگي صورت وضعيت قطعي از طريق كارشناسان رسيدگي، بررسي نهائي مي شود .
- براي موارد خارج از مشخصات فني ناشي از قصور پيمانكار، مطابق آخرين ضوابط و بخشنامه هاي مصوب وزارت راه و ترابري، جرائم محاسبه و در صورت وضعيت قطعي لحاظ مي گردد .
- بدهي احتمالي پيمانكار از واحد هاي ذيربط استعلام و در صورت وضعيت قطعي لحاظ مي گردد .
- اداره پيمان و رسيدگي پس از كسر وجوهي كه بابت صورت و ضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و كسر بدهي هاي احتمالي، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را با تنظيم برگه مالي به ذيحسابي اعلام مي نمايد .
- ذيحسابي پس از اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد پيمان ، باقي مانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را از تاريخ وصول صورت وضعيت، با صدور چك به نام پيمانكار، پرداخت مي كند.
- در صورتي كه پيمانكار، ظرف مهلت تعيين شده، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند، با تأييد كارفرما، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار، اقدام به تهيه آن مي كند و پس از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد. در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كند، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد .
- در حالتي كه پيمانكار، صورت وضعيت را قبلاً امضاء نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبلاً امضاء نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول صورت وضعيت، با ارائه دليل و مدرك، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند. كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار، به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا رد آنها را اعلام مي نمايد.
- چنانجه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكند، صورت وضعيت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي شود .
- مقادير كارها كه به ترتيب مذكور در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود، به تنهايي قاطع است و مأخذ تسويه حساب قرار مي گيرد، هر چند بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي منظور گرديده است، اختلاف باشد .
- هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حسابهاي پيمانكار، پيمانكار بدهكار نباشد، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود .