28 آبان 1397

شرح وظایف:

 1. هماهنگي با ستاد وزارتخانه براي اجراي دقيق سياستها و برنامه هاي ابلاغي.
 2. راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي واحدهاي ستادي و شهرستاني.
 3. راهبري امور مربوط به حراست و همچنين مديريت بحران و پدافند غيرعامل براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه
 4. همكاري با ستاد وزارتخانه درانجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل براساس ضوابط و مقررات.
 5. نظارت بر عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و ارزيابي دوره اي آنها به منظور اطلاع از چگونگي پيشرفت برنامه ها و كيفيت اجراي آنها هماهنگ با اقدامات ستاد وزارت متبوع و واحد مديريت عملكرد و حقوق شهروندان .
 6. رسيدگي به درخواستها و امور شهروندان و مشتريان و پاسخگويي بموقع به آنها.
 7. اطلاع رساني صحيح و به موقع برنامه ها و عملكرد اداره كل به شهروندان و مسئولين ذيربط.
 8. برقراري ارتباطات مناسب ميان دستگاههاي اجرايي استان و همچنين ساير مراجع ذيربط براي اجراي هماهنگ و صحيح برنامه هاي تنظيمي. 
 9. حفظ ارتباط با ستاد وزارت متبوع براي اطلاع رساني هماهنگ و مطلوب.
 10. نظارت بر اجراي برنامه ها در چارچوب سياستها وخط مشي‌هاي ابلاغ شده .
 11. راهبري و نظارت بر روند اجراي طرحها و پروژه ها و چگونگي پيشرفت آنها.
 12. راهبري امور مرتبط با طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري .
 13.  ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و تهيه گزارشهاي دوره اي.
 14. بررسي شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي وجمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول .
 15. بررسي و پاسخگوئي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي .
 16. تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر و دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط و شاخصهاي اختصاصي وزارت متبوع.
 17. اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و مأموريت هاي تعيين شده .
 18. دبيري كميسيون هاي ماده 5 وكار گروه هاي تخصصي مسكن وشهرسازي.
 19. شركت‌در‌كميسيونها،كميته‌ها،شوراها وجلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه ووظائف محوله .
 20. راهبري امور واحدهاي شهرستاني زير مجموعه اداره كل.

شرح وظایف:

1- گردآوري و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط
2- تدوين آمار و گزارش هاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط
3- انجام كليه فعاليتهاي دبيرخانه اي ستاد آمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارش هاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط
4- تهيه و تدوين گزارش هاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط
5- كنترل چگونگي اجراي طرح ها و پروژه هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار
6- كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تنظيم و ارائه گزارش هاي تحليلي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان
7- انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان
8- راهبري نظام ها، فرآيندها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع
9- فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده
10-بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه
11-استقرار سيستم اطلاعات مديريت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
12-تجزيه و تحليل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد 

شرح وظایف:

1- مديريت و كنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل
2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل
3- ساماندهي و برگزاري جلسات ملاقات مردمي مديركل
4- تهيه و تدوين برنامه سالانه اطلاع رساني و تبليغي اداره كل
5- اجراي برنامه هاي خبري، تبليغاتي، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق:
الف- تهيه وتدوين اخبار، بيانيه، اطلاعيه، آگهي و پيام هاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
ب- ساماندهي برنامه هاي تبليغاتي واطلاع رساني و چاپ و تهيه اقلام تبليغاتي
ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ، تهيه فيلم، اسلايد و عكس از فعاليت هاي اداره كل
د- افكارسنجي در سطح استان به منظور آشنايي با افكار و عقايد آحاد مردم درخصوص نحوه علمكرد اداره كل
6- رسيدگي و پاسخگويي به نامه هاي مردمي
7- برنامه ريزي و هكاري در جهت برگزاري كنفرانس ها، سمينارها، نمايشگاه هاي فني و تخصصي، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظايف اداره كل
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبت هاي ملي و مذهبي در اداره كل
9- اداره امور كتابخانه اداره كل وتجهيز آن
10-عضويت و شركت فعال در شوراها، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي
11-تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل
12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با دفتر روابط عمومي وزارتخانه 

شرح وظایف:

1- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده
2- انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه
3- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط
4- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سواتي
5- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
6- بررسي امكانات و سياست هاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد توسعه راه هاي ارتباطي، توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه
7- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم با ارگان هاي برنامه ريزي استان
8- تلفيق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان
9- كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش لازم
10-شركت در شوراي برنامه ريزي امور زيربنايي استان
11-جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم 

شرح وظایف:

 1. انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.
 2. بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.
 3. ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.
 4. ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هاي
  حمل و نقل تركيبي.
 5. شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.
 6. شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .
 7. مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.

شرح وظایف:

1- اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور
2- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي وبازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذيربط
3- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروه هاي ذيربط
4- تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تامين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاه ها
5- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل
6- راه اندازي و به روز رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل
7- پيگيري ونظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تاسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه- درآمد و مشاركت در تصويب طرح هاي تهيه شده
8- برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد 

شرح وظایف:

1- جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه
2- بررسي طرح هاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط
3- صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز
5- بررسي و تاييد صورت وضعيت، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمان ها و در صورت لزوم اظهارنظر پيرامون آنها
6- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
7- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها
8- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت
9- اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط
10 – رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات
11 – تهيه آمار و گزارش هاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمان هاي منعقده در سطح استان
12 – حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني 

طراحی سایت