27 شهریور 1397

شرح وظایف:

1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستان هاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارش هاي دوره اي
2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
3- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط به تهيه مستندات لازم
4- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان
5- بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
6- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول
8- راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظايف تعيين شده
9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
10- تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه 

شرح وظایف:

1- مديريت و كنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل
2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل
3- ساماندهي و برگزاري جلسات ملاقات مردمي مديركل
4- تهيه و تدوين برنامه سالانه اطلاع رساني و تبليغي اداره كل
5- اجراي برنامه هاي خبري، تبليغاتي، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق:
الف- تهيه وتدوين اخبار، بيانيه، اطلاعيه، آگهي و پيام هاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
ب- ساماندهي برنامه هاي تبليغاتي واطلاع رساني و چاپ و تهيه اقلام تبليغاتي
ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ، تهيه فيلم، اسلايد و عكس از فعاليت هاي اداره كل
د- افكارسنجي در سطح استان به منظور آشنايي با افكار و عقايد آحاد مردم درخصوص نحوه علمكرد اداره كل
6- رسيدگي و پاسخگويي به نامه هاي مردمي
7- برنامه ريزي و هكاري در جهت برگزاري كنفرانس ها، سمينارها، نمايشگاه هاي فني و تخصصي، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظايف اداره كل
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبت هاي ملي و مذهبي در اداره كل
9- اداره امور كتابخانه اداره كل وتجهيز آن
10-عضويت و شركت فعال در شوراها، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي
11-تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل
12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با دفتر روابط عمومي وزارتخانه 

شرح وظایف:

1- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده
2- انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه
3- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط
4- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سواتي
5- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
6- بررسي امكانات و سياست هاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد توسعه راه هاي ارتباطي، توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه
7- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم با ارگان هاي برنامه ريزي استان
8- تلفيق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان
9- كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش لازم
10-شركت در شوراي برنامه ريزي امور زيربنايي استان
11-جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم 

شرح وظایف:

1- گردآوري و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط
2- تدوين آمار و گزارش هاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط
3- انجام كليه فعاليتهاي دبيرخانه اي ستاد آمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارش هاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط
4- تهيه و تدوين گزارش هاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط
5- كنترل چگونگي اجراي طرح ها و پروژه هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار
6- كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تنظيم و ارائه گزارش هاي تحليلي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان
7- انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان
8- راهبري نظام ها، فرآيندها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع
9- فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده
10-بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه
11-استقرار سيستم اطلاعات مديريت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
12-تجزيه و تحليل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد 

شرح وظایف:

1- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري و توانمند سازي سكونت گاه هاي غير رسمي در راستاي طرح هاي مصوب بالا دست و سياست هاي وزارت متبوع .
2- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاههاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان هاي با ارزش و يا فرسوده .
3- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده هاي فرسوده و ناکارآمد شهري .
4- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها ، برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت ، كوتاه مدت و ضوابط ، مقررات و دستورالعمل هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكار آمد شهري استان به وزارت متبوع .
5- پيگيري و ترويج امر بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در بين شهر داري ها ، ساكنين ، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط .
6- پيگيري اصلاح كاربري هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري ، زندانها ، پادگان ها و نظاير آنها .
7- پيگيري انجام حمايت هاي قانوني از مردم و بخش غير دولتي توسط دستگاههاي ذيربط . 

شرح وظایف:

1- اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور
2- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي وبازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذيربط
3- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروه هاي ذيربط
4- تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تامين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاه ها
5- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل
6- راه اندازي و به روز رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل
7- پيگيري ونظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تاسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه- درآمد و مشاركت در تصويب طرح هاي تهيه شده
8- برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد 

شرح وظایف:

1- جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه
2- بررسي طرح هاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط
3- صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز
5- بررسي و تاييد صورت وضعيت، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمان ها و در صورت لزوم اظهارنظر پيرامون آنها
6- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
7- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها
8- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت
9- اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط
10 – رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات
11 – تهيه آمار و گزارش هاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمان هاي منعقده در سطح استان
12 – حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني 

طراحی سایت