| 19 مرداد 1399

معاونت مهندسی و ساخت

 نام : عباس   
 نام خانوادگی : فراهانی
 سمت : معاون مهندسی و ساخت
 تلفن : 02536660001-5

شرح وظايف:

 1. انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 2. برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 3.  همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
 4.  مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
 5.  انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
 6.  نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
 7. ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم
  نقشه ها و مشخصات فني .
 8. كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
 9. ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
 10. تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .
 11. تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
 12. تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 13. پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
 14. پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 15. بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
 16. مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .
 17. بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
 18. بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
 19. بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

لیست خدمات الکترونیک:

سامانه تبادل اطلاعات مکانی وزارت راه و شهرسازی دریافت خدمت
سامانه برنامه اجرایی و پایش طرح های وزارت راه و شهرسازی دریافت خدمت
تامین منابع جنسی دریافت خدمت
ساخت و توسعه راه ها دریافت خدمت

 

 

 

لیست خدمات :

1-پاسخگويي به استعلام هاي حريم راههاي در دست احداث در مورد درخواست هاي مطالعاتي امور مهندسان مشاور و ارباب رجوع
2-دريافت و ارجاع درخواست بررسي طرح هاي مهندسين مشاور در حوزه ساخت و توسعه
3-ارجاع و پيگيري حق الزحمه كارگاهي و طراحي م نظارت مهندسان مشاور
4-ارجاع و پيگيري نامه هاي مربوط به پروژه هاي ساختماني و در دست اجراي اداره كل راه وشهرسازي
5- ارجاع و پيگيري صورت وضعيت هاي موقت و قطعي پيمانكاران حوزه نظارت ساخت راهها
6-ارجاع و پيگيري جهت تهيه نقشه ارزيابي با هماهنگي اداره فني و امور مهندسان مشاور
7-ارجاع وپيگيري نامه هاي مربوط به مطالبات فروشندگان خدمات يا كالا به پيمانكاران طرف قرارداد حوزه ساخت و توسعه
8-ارجاع وپيگيري نامه هاي درخواست تحويل موقت و قطعي پروژه هاي حوزه ساخت و توسعه
9-پيگيري و ارجاع درخواست پيمانكاران دررابطه با ابلاغ 25 درصد و صورتجلسات تغيير مقادير
10-ارجاع و پيگيري درخواست پيمانكاران جهت تعيين تكليف وضعيت بعضي از پروژه هاي مورد نظر از جمله ماده 47 و يا 48
11-ارجاع وپيگيري صورتجلسات مريوط به تمديد مدت پيمان
Loadingادارات زیر مجموعه

شرح وظایف:

 1. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
 2. جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور
 3. بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق
 4. تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها
 5. بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها
 6. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور

شرح وظایف:

 1. نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راه هاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا

شرح وظایف:

 1. نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راه ها
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
 10. تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي
 11. مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط
 12. انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني
 13. تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم
 14. انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي
 15. نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .

شرح وظایف:

 1. ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.
 2. نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.
 3. انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.
 4. بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.
 5. بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
 6. بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .
 7. نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
 8. انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .
 9. پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .
 10. رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .
 11. شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
 12. بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .
 13. تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .