| 24 اردیبهشت 1400

معاونت مهندسی و ساخت

 نام : عباس   
 نام خانوادگی : فراهانی
 سمت : معاون مهندسی و ساخت
 تلفن : 02536660001-5

شرح وظايف:

 1. انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 2. برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 3.  همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
 4.  مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
 5.  انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
 6.  نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
 7. ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم
  نقشه ها و مشخصات فني .
 8. كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
 9. ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
 10. تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .
 11. تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
 12. تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 13. پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
 14. پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 15. بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
 16. مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .
 17. بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
 18. بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
 19. بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

لیست خدمات دارای کد شناسه

شناسه خدمت عنوان خدمت(شناسنامه) بستر ارائه خدمت
  13051685000   تأمین منابع جنسی info@qomhud.ir
13052156000   احداث و بهسازی راه های کشور          
    13052156100 احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی info@qomhud.ir
    13052156101 احداث و بهسازی راه روستایی info@qomhud.ir
  13052157000   مطالعه و پایش مسیر پروژه های راهسازی info@qomhud.ir

 

جدول معرفی نمادها

نماد معرفی نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
info@qomhud.ir نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می کند.
نماد شرح گردش خدمت و فرم های مورد نیاز؛ در صورت کلیک بر روی این نماد شرح گردش خدمات نمایش داده می شود.
Loadingادارات زیر مجموعه

شرح وظایف:

 1. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
 2. جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور
 3. بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق
 4. تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها
 5. بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها
 6. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور

شرح وظایف:

 1. نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راه هاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا

شرح وظایف:

 1. نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راه ها
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
 10. تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي
 11. مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط
 12. انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني
 13. تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم
 14. انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي
 15. نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .

شرح وظایف:

 1. ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.
 2. نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.
 3. انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.
 4. بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.
 5. بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
 6. بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .
 7. نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
 8. انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .
 9. پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .
 10. رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .
 11. شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
 12. بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .
 13. تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .