چهارشنبه، 13 مرداد 1400

مصوبات کمسیون ماده پنج

 ردیف تاریخ جلسه موضوع فایل پیوست دریافت فایل  ردیف تاریخ جلسه موضوع فایل پیوست دریافت فایل
 1 1396/01/20 مصوبات کمیسیون ماده 5 31 1398/01/20 مصوبات کمیسیون ماده 5
2 1396/01/27 مصوبات کمیسیون ماده 5   32 1398/02/08 مصوبات کمیسیون ماده 5
3 1396/02/26 مصوبات کمیسیون ماده 5   33 1398/02/18 مصوبات کمیسیون ماده 5
 4 1396/05/21 مصوبات کمیسیون ماده 5   34 1398/03/18 مصوبات کمیسیون ماده 5
5 1396/07/01 مصوبات کمیسیون ماده 5   35 1398/03/22 مصوبات کمیسیون ماده 5
 6  1396/07/05  مصوبات کمیسیون ماده 5   36 1398/04/26 مصوبات کمیسیون ماده 5
 7 1396/07/12   مصوبات کمیسیون ماده 5   37 1398/05/02

مصوبات کمیسیون ماده 5

8 1396/07/15   مصوبات کمیسیون ماده 5   38 1398/05/19 مصوبات کمیسیون ماده 5
 9 1396/08/01  مصوبات کمیسیون ماده 5   39 1398/05/30 مصوبات کمیسیون ماده 5
 10 1396/09/05  مصوبات کمیسیون ماده 5   40 1398/07/03 مصوبات کمیسیون ماده 5
 11 1396/10/10 مصوبات کمیسیون ماده 5 41 1398/07/08 مصوبات کمیسیون ماده 5
12 1396/11/14 مصوبات کمیسیون ماده 5 42 1398/08/11 مصوبات کمیسیون ماده 5
13 1396/12/02 مصوبات کمیسیون ماده 5   43 1398/08/30 مصوبات کمیسیون ماده 5
14 1396/12/27   مصوبات کمیسیون ماده 5 44 1398/10/03 مصوبات کمیسیون ماده 5
15 1397/02/06 مصوبات کمیسیون ماده 5 45 1398/10/10 مصوبات کمیسیون ماده 5
16

1397/04/11

مصوبات کمیسیون ماده 5 46 1398/10/19 مصوبات کمیسیون ماده 5
17 1397/04/14 مصوبات کمیسیون ماده 5 47 1398/10/29 مصوبات کمیسیون ماده 5
18 1397/04/19 مصوبات کمیسیون ماده 5 48 1398/11/17 مصوبات کمیسیون ماده 5
19 1397/04/31 مصوبات کمیسیون ماده 5 49 1399/01/20 مصوبات کمیسیون ماده 5
20 1397/05/28 مصوبات کمیسیون ماده 5 50 1399/01/27 مصوبات کمیسیون ماده 5
21 1397/08/15 مصوبات کمیسیون ماده 5 51 1399/02/03
مصوبات کمیسیون ماده 5
22 1397/08/29 مصوبات کمیسیون ماده 5 52 1399/03/24 مصوبات کمیسیون ماده 5
23 1397/10/18 مصوبات کمیسیون ماده 5 53 1399/05/28 مصوبات کمیسیون ماده 5
24 1397/10/25 مصوبات کمیسیون ماده 5 54    
25 1397/11/03 مصوبات کمیسیون ماده 5 55    
26 1397/11/09 مصوبات کمیسیون ماده 5 56    
27
1397/11/27
مصوبات کمیسیون ماده 5 57    
28 1397/12/20 مصوبات کمیسیون ماده 5 58    
29 1397/12/21 مصوبات کمیسیون ماده 5 59    
30       60