30 شهریور 1398

مصوبات کمسیون ماده پنج

 ردیف تاریخ جلسه موضوع فایل پیوست دریافت فایل ردیف تاریخ جلسه موضوع فایل پیوست دریافت فایل
 1 1396/01/20 مصوبات کمیسیون ماده 5 16 1397/04/11 مصوبات کمیسیون ماده 5
2 1396/01/27 مصوبات کمیسیون ماده 5   17 1397/04/14 مصوبات کمیسیون ماده 5
3 1396/02/26 مصوبات کمیسیون ماده 5   18 1397/04/19 مصوبات کمیسیون ماده 5
 4 1396/05/21 مصوبات کمیسیون ماده 5   19 1397/04/31 مصوبات کمیسیون ماده 5
5 1396/07/01 مصوبات کمیسیون ماده 5   20 1397/05/28 مصوبات کمیسیون ماده 5
 6  1396/07/05  مصوبات کمیسیون ماده 5   21 1397/08/15 مصوبات کمیسیون ماده 5
 7 1396/07/12   مصوبات کمیسیون ماده 5   22 1397/08/29

مصوبات کمیسیون ماده 5

8 1396/07/15   مصوبات کمیسیون ماده 5          
 9 1396/08/01  مصوبات کمیسیون ماده 5          
 10 1396/09/05  مصوبات کمیسیون ماده 5          
 11 1396/10/10 مصوبات کمیسیون ماده 5        
12 1396/11/14 مصوبات کمیسیون ماده 5        
13 1396/12/02 مصوبات کمیسیون ماده 5          
14 1396/12/27   مصوبات کمیسیون ماده 5        
15 1397/02/06 مصوبات کمیسیون ماده 5