27 شهریور 1397

حوزه مدیریت شهرسازی و معماری

 نام : حسین
 نام خانوادگی : صالحی
 سمت : مدیریت شهرسازی و معماری
 تلفن : 02536660001-5

شرح وظایف:

 1. راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري،عمران شهري و طرحهاي شهري.
 2. راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري،طرحهاي ويژه،شهرك ها و شهرهاي جديد.
 3. راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.
 4. راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان.
 5. راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي.
 6. ظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي،طرحهاي ويژه،طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
 7. شركت در كميسيونها،كميته ها،شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
 8. راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
 9. همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري.
 10. راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان.
 11. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.

شرح وظایف:

 1. مستندسازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته
 2. ترويج، تقويت و ارتقاء اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي، ايراني (بومي) از طرق زير:
 3. الف- انتشار كتب
  ب- حمايت از پيشكسوتان و حرفه مندان
  ج- تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم در اين زمينه
  د- شناخت و پاسداري از هويت و معماري كالبدي شهرها
 4. نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري و رعايت اصول شهرسازي ايران- اسلامي
 5. همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مربتط با وظايف مربوطه
 6. تشكيل كميسيون هاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني (بومي) در طرح هاي معماري و طراحي شهري استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد
 7. بررسي و تأييد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل
 8. تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي
 9. نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط ومقررت شهرسازي و معماري بويژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمي-حركتي و الگوسازي طرح هاي يادشده با همكاري مديريت شهري و سازمان هاي ذيربط محلي
 10. تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرح هاي طراحي شهري و معماري و همچنين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
 11. شكيل كميته اي به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاد تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان
 12. تشكيل منظيم جلسات كميته سيما و منظر شهري و ارائه گزارش به دفتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي
 13. شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذيربط
 14. انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان
 15. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:
 16. الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح ملي
  ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
 17. برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه
 18. تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياست هاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالابردن كيفيت وكميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد
 19. همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارش هاي فني لازم به مديركل
 20. هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف
 21. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله
 22. تدوين و ارسال گزارش هاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي

شرح وظایف:

1- كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماي ايران) قوانين مربوطه و طرح هاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط ومقررات مزبور در مورد انها الزامي است
2- نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح هاي تفصيلي شهري توسط شهرداري ها و ساير سازمان هاي ذيربط
3- نظارت بر فعاليت هاي شهرسازي و معماري بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري
4- نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرح هاي ويژه، طرح هاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرح هاي بالادست
5- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
6- نظارت بر روند پاسخ به استعلام ها در طول تهيه طرح هاي توسعه وعمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرح هاي ويژه وتفصيلي شهرها و غيره
7- نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه
8- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهرهاي جديد، شهرك ها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و كميسيون ماده 5 استان ها به منظور بررسي وتصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي
9- مشاركت و همكاري نزديك با دستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان
10-همكاري در بررسي و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مديريت
11-ارشاد و راهنمايي دستگاه هاي ذيربط در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها
12-همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرح هاي ويژه
13-شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه براساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.
14-همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكان يابي و تهيه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرح هاي توسعه و عمران مصوب
15-مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:
الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
16-همكاري در تهيه شرح خدمات طرح هاي ويژه و مرتبط
17-همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياست هاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي وارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
18-نظارت بر نحوه اجراي باغستان ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري
19-نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه هاي استاني
20-ارائه گزارش هاي دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي درخصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته
21-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله 

شرح وظایف:
1- پيگيري و تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري
2- نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي، مجموعه هاي شهري، جامع، تفصيلي، شهرها و شهرك ها و طرح هاي ويژه
3- انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرح هاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
4- نظارت بر امر بروزآوري طرح هاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
5- اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه درخصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري
6- هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف
7- تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرح هاي توسعه و عمران (ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرح هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند
8- نظارت بر تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري
9- همكاري و هماهنگي با كارگروه هاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
10-همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرح هاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده
11-مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه
12- نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري
13- تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كميسيون هاي ماده 5 به هنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
14-نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط
15- اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح هاي توسعه و عمران كشور
16-نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه
17-همكاري با استانداري و بنيادمسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرح هاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها
18-همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح
19-تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل
20-شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنا بر وظايف مرتبط
21-انتشار كتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح هاي مرتبط با وظايف
22-ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي
23-همكاري در برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي 

طراحی سایت