27 شهریور 1397

حوزه مدیریت ساخت و توسعه راهها

 نام : عباس   
 نام خانوادگی : فراهانی
 سمت : مدیریت ساخت و توسعه راهها
 تلفن : 02536660001-5

شرح وظايف:

 1. برنامه ريزي، تهيه خط مشي، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي، فرعي منطقه اي و روستائي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان باتوجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي
 2. همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راه هاي فرعي و روستايي
 3. مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راه ها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن
 4. انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها
 5. نظارت بر تهيه واجراي طرح هاي راهسازي استان
 6. ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني
 7. بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت
 8. كنترل و تاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط
 9. ارزشيابي و تاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت
 10. تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران (راساً يا از طريق مهندسان مشاور) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي
 11. تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راه هاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط
 12. تائيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 13. پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره
 14. پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان
 15. بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي
 16. مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور
 17. بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه
 18. بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني
 19. بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پل ها و ابنيه فني نظارت بر طرح هاي روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده

شرح وظایف:

 1. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
 2. جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور
 3. بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق
 4. تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها
 5. بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها
 6. ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور
شرح وظایف:
 1. نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راه هاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا
شرح وظایف:
 1. نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راه هاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي
 2. رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط
 3. رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط
 4. اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
 5. تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها
 6. نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
 7. رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور
 8. اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راه ها
 9. مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
 10. تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي
 11. مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط
 12. انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني
 13. تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم
 14. انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي
 15. نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .
طراحی سایت