27 شهریور 1397

حوزه مديريت حراست

 نام : کریم  
 نام خانوادگی : دلفانی
 سمت : مدیریت حراست
 تلفن : 02536660001-5

  

شرح وظايف:
انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات
طراحی سایت