| 14 مرداد 1399

حوزه مديريت حراست

 نام : مجتبی  
 نام خانوادگی : مرادی کوشکی
 سمت : مدیریت حراست
 تلفن : 02536660001-5

  

شرح وظايف:
انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات