27 بهمن 1397

آئین نامه و مقررات:

  • دستور العمل عرضه زمين به منظور اشتغال زايي و ساخت و عرضه مسکن اجاري و اجاره به شرط تمليک به خانواده هاي کم در آمد 677/19766 مورخ 82/4/30 وزارت مسکن و شهر سازي سازمان ملي- زمين و مسکن .
  • قانون حمايت از پيش خريدان واحد هاي مسکوني جلسه مورخ 58/10/17 وزارت مسکن و شهر سازي که به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است شماره 12914 مورخ 74/10/26 .
  • بخشنامه شماره 81/10022/4 مورخ 81/4/9 در مورد مرتفع سازي در حوالي فرودگاه .
  • بخشنامه شماره 26590 ت/10729 مورخ 81/4/1 هيات محترم وزيران در خصوص آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي .
  • مصوبه شماره 81/5/13 هيات مديره سازمان ملي زمين و مسکن در خصوص نحوه واگذاري زمين به قهرمانان ورزشي .
  • آيين نامه ايجاد تسهيلات براي تامين مسکن کارکنان دولت :جلسه مورخ 82/2/31 هيات وزيران .
  • دستورالعمل واگذاري واحدهاي احداثي طرح غدير 02/100/4060 مورخ 81/7/18 .
  • بخشنامه شماره 101/187206 مورخ 81/10/14 سازمان مديريت برنامه ريزي کشور در خصوص درج الزام قانوني در ارجاع کار به شرکت هاي ايراني و با مشارکت شرکت هاي ايراني و خارجي .
  • بخشنامه شماره 9988/1 مورخ 61/6/11 وزارت مسکن و شهر سازي در خصوص عدم مالکيت کساني که زمين اوقافي دارند .