27 بهمن 1397

آئین نامه و مقررات:

 • دستور العمل صدور پروانه تاسيس و بهره برداري از شهرک در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر ها مصوب 56/12/17 .
 • کتاب مقررات شهرسازي و معماري و طرح هاي جامع مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ تاسيس تا پايان سال 76 مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران .مکان مراجعه : مرکز اسناد رسمي و آرشيو فني سازمان مسکن و شهرسازي خراسان .
 • تفسير ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 57/2/27
  1. کتاب مقررات شهرسازي
  2. مکان مراجعه مرکز اسناد
 • دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع مشهد مصوب 63/12/23 ( بند 1 )
  1. کتاب مقررات.......
  2. مکان مراجعه مرکز......
 • منبع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدريجي تاسيسات نظامي از محدوده و حريم استحفاظي شهر ها مصوب 63/12/23 ( بند 5 )
 • اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 66/3/11
  1. کتاب مقررات.......
  2. مکان مراجعه مرکز اسناد رسمي و .......
 • ضوابط منطقه بندي و تعيين تراکم هاي ساختماني و کاربردي اراضي در طرح هاي توسعه شهري مصوب 64/11/19 اصلاح شده
 • بر اساس مصوبه مورخ 67/2/27
  1. کتاب مقررات.......
  2. مکان مراجعه مرکز اسناد رسمي و .......