27 بهمن 1397

آئین نامه و مقررات:

  • مبناي کار ملاک عمل سازمان مسکن و شهر سازي قانون زمين شهري مصوب 66/6/22 مجلس شوراي اسلامي مي باشد .
  • آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 71/3/24 نيز به تفسير و تشريع قانون مذکور پرداخته است .
  • قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خصوص قسمت هاي مربوط به زمين و مسکن نيز مورد عمل اين سازمان مي باشد .
  • قانون حمايت از پيش خريدان مسکن مصوب 12914 مورخ 74/26/10 مجلس شوراي اسلامي در خصوص کنترل سازندگان مسکن و حمايت از خريداران واحدهاي مسکوني .
  • قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقوقي مصوب 81/5/6 مجلس شوراي اسلامي .
  • ساير دستورالعمل بخشنامه ها و مقررات ابلاغي توسط مراجع قانوني کشور .