27 بهمن 1397

آئین نامه و مقررات:

  • قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه هاي مربوطه .
  • قانون بودجه .
  • قانون محاسبات عمومي .
  • دفترچه فهرست بها و دستور العملهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي .
  • قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت .
  • مجموعه قوانين و مقررات اختصاصي مورد عمل وزارت مسکن و شهرسازي(قانون اختصاصي )