27 بهمن 1397

آئین نامه و مقررات:

  • کليه بخشنامه ها و نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان - تدوين سازمان مديريت و برنامه ريزي .
  • شرايط عمومي پيمان و بخشنامه ها و تصويب نامه هاي هيات وزيران - تدوين سازمان مديريت و برنامه ريزي.
  • کليه مباحث و آيين نامه هاي مقررات ملي ساختمان- به منظور تهيه آيين نامه هاي مذبور به سازمان نظام مهندسي استان مراجعه شود.
  • آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمان کاران - سازمان مديريت و برنامه ريزي .
متقاضيان محترم در صورت تمايل بمنظور تهيه مدارک و اسناد فوق به سازمانهاي مورد اشاره مراجعه نمایند.