چهارشنبه، 13 مرداد 1400

شناسنامه خدمت

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان دریافت
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها دریافت
--زیر خدمت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني  
پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی دریافت
پروانه اشتغال به کار دفاتر طراحی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان دریافت
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی تبصره 4 ماده 11 دریافت
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر دریافت
پروانه اشتغال به کار کاردانی دریافت
پروانه اشتغال به کار کنترل بازرسی دریافت
پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت

بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحها دریافت
تامين عكس و نقشه دریافت
طرحهاي عمران توسعه و عمران دریافت
طرحهاي عمران طرحهاي تفصيلي دریافت
طرحهاي فرادست طرحهاي توسعه وعمران دریافت
برگزاری آزمون ورود به حرفه    دریافت


نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز های کشور دریافت
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان دریافت
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی دریافت
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری  دریافت
پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به تشکلها در حوزه حمل و نقل دریافت
ارائه تاییدیه صدور مجوز خروج ماشین آلات و تجهیزات راهسازی   دریافت
تامین منابع جنسی دریافت
ارایه فرصت های سرمایه گذاری   دریافت
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی دریافت
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصها دریافت
تهیه طرح های کالبدی منطقه ای  دریافت
تهیه طرح های طراحی شهری  دریافت
تهیه طرح های مجموعه شهری دریافت