جمعه، 16 خرداد 1399

تحویل موقت پروژه

مستندات قانونی

ماده 39 شرايط عمومي پيمان

مدارک مورد نیاز

1- تقاضاي كتبي 2- دستور معاونت يا مدير كل 3- دستور اداره نظارت 4- اعلام نظر ناظر

مراحل اجرایی

1.پيمانكار به مجرد اتمام عمليات اجرائي تقاضاي تحويل موقت را به دستگاه نظارت (مهندسين مشاور) ارسال مي نمايد.

2.مهندسين مشاور به تقاضاي پيمانكار رسيدگي و در صورت تائيد، ضمن تعيين تاريخ آمادگي پروژه جهت تحويل موقت، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد

3.چنانچه به نظر مهندسين مشاور، عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار، نواقص و كارهائي را كه بايد قبل از تحويل موقت تكميل شود، به اطلاع پيمانكار مي رساند.

4.كارفرما به گونه اي برنامه ريزي مي نمايد كه حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندسين مشاور رسيده است، در محل پروژه حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد .

  - اعضاي هيأت تحويل موقت در پروژه هاي مختلف راهسازی، راهداری و راه روستائی متشكل است از :

  1- رئيس هيأت 2- نماينده اداره پيمان و رسيدگي 3- رئيس اداره نظارت 4- كارشناس طرح 5- نماينده مهندسين مشاور 7- نماينده حوزه معاونت راهداري یا راه روستائی 8- رئيس اداره راه و شهرسازی شهرستان مرتبط 9- نماينده پيمانكار

5.كارفرما طي ابلاغي تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع ادارات ذيربط، مهندسين مشاور و پيمانكار مي رساند.

6.تا زمان تشكيل هيات، مهندسين مشاور، برنامه انجام آزمايشهائي را كه براي تحويل پروژه لازم است تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي نمايد تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست، براي روز تشكيل هيأت در محل كار آماده كند. پيمانكار موظف است تسهيلات لازم را براي هيأت تحويل، فراهم آورد .

7.آزمايشهاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيأت در محل انجام مي شود، و نتايج آن در صورتمجلس تحويل موقت درج مي گردد. بجز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار است، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي نمايد .

8.هرگاه هيأت تحويل، عيب و نقصي در عمليات اجرائي مشاهده نكند، اقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايد و صورتمجلس تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده، براي كارفرما ارسال مي نمايد و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد. كارفرما پس از امضاء اعضاي هيات و تصويب مفاد صورتمجلس نسخه اي از آن را به پيمانكار و ادارات ذيربط ابلاغ مي نمايد .

9.هرگاه هيات تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نمايد اقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات نا تمام و آزمايشهائي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي نمايد و نسخه اي از آن را به پيمانكار مي دهد، پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار، مهندسين مشاور، به اتفاق نماينده كارفرما، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعيين شده، هيچ گونه عيب و نقصي باقي نمانده باشد، مهندسين مشاور، صورتمجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را كه به امضاي نماينده كارفرما و مهندسين مشاور و پيمانكار رسيده است، همراه نتايج آزمايشهاي مورد تقاضا، براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ شود .

10.در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان، براي تكميل و تحويل موقت قسمت هاي مستقلي از پروژه، زمانهابي مجزايي پيش بيني شده باشد، يا به نظر كارفرما، بهره برداري از قسمتهاي مستقلي از پروژه، پيش از تكميل كل پروژه مورد نياز باشد، كارفرما با رعايت اين ماده، قسمتهاي مذكور را تحويل موقت خواهد گرفت .

  - چنانچه پيمانكار عمليات موضوع پيمان را در حد 125 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام دهد ولي عمليات اجرايي قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار يراي ادامه كار موافقت ننمايد، كارفرما مطابق مفاد ماده 48 شرائط عمومي پيمان، به پيمان مذكور خاتمه خواهد داد .

   -در صورتي كه عمليات موضوع پيمان مطابق اين ماده آماده تحويل موقت شود، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل پروژه را ننمايد، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام مي نمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل موقت پروژه اقدام نمايد. اگر پس از 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما، پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند، كارفرما با تأمين دليل به وسيله دادگاه محل، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان، طبق اين ماده اقدام مي نمايد. در اين حالت پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد ندارد .

   -پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تأييد مهندسين مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايشهاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تأمين شود فراهم نباشد، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هيأتي متشكل از نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار مي باشد . نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است .

  - پيمانكار موظف است پس از تحويل موقت، تمام وسايل، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي را در محلهاي تحويلي كارفرما خارج نمايد. به علاوه، پيمانكار بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندسين مشاور تعيين مي شود، ساختمانها و تأسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محلهاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زايد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند. و در غير اينصورت كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر نحو مقتضي كه بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور دارد. در اين صورت، پيمانكار حق اعتراض نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و داراييهاي خود را ندارد