جمعه، 16 خرداد 1399

تحويل قطعي پروژه هاي عمراني به چه نحوی می باشد؟

1.در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقتنامه، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تأييد مهندسين مشاور، اعضاي هيأت تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيأت را، به همان گونه كه در ماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ ميكند.
- اعضاي هيأت تحويل در پروژه هاي مختلف راهسازی، راهداری و راه روستائی متشكل است از : 1- رئيس هيأت 2- نماينده اداره پيمان و رسيدگي 3- رئيس اداره نظارت 4- كارشناس طرح 5- نماينده مهندسين مشاور 6- نماينده حوزه معاونت راهداري یا راه روستائی 7- رئيس اداره ذيربط 8- نماينده پيمانكار
2.هيأت تحويل قطعي پس از بازديد از پروژه هر گاه عيب و نقصي كه ناشي از نحوه اجراي پيمانكار باشد مشاهده ننمايد، موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد و اداره پيمان و رسيدگي بي درنگ صورتمجلس آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال ميكند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار ميدهد و سپس كارفرما تصويب صورتمجلس تحويل قطعي پروژه را به پيمانكار ابلاغ و رونوشت به ادارات ذيربط نيز ارسال مي گردد .
3.اگر در دوره تضمين، معايب و نقايصي در پروژه مشاهده شود كه ناشي از نحوه اجراي پيمانكار باشد، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند.
4.كارفرما معايب و نواقص را با ذكر محل آنها طي نامه اي به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايستي حداكثر ظرف مدت تعيين شده پس از ابلاغ كارفرما، شروع به رفع معايب و نقايص كند .
5.هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد و يا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد، برداشت نمايد .
6.هزينه هاي حفاظت، نگهداري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرماست .
-اگر پيمانكار، در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقتنامه، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار، ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است .
-اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تأخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از تقاضاي مجدد، كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند، عمليات موضوع پيمان، تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود .