| 06 آذر 1399

اداره هماهنگی حمل و نقل

معرفی مجموعه:

اداره هماهنگی حمل و نقل در آبان ماه سال 1397 و با هدف ایجاد هماهنگی بین مدهای مختلف حمل و نقلی شامل حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در سطح استان و با دو رویکرد درون شهری و برون شهری تشکیل گردید. این اداره زیرمجموعه مدیرکل راه و شهرسازی استان قم و نماینده ستادی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در استان قم می باشد. این اداره با توجه به ماموریت های محول شده با شوراها، کمیسیون ها، کارگروه ها، ستادها و کمیته های ذیل همکاری دارد:

1- شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان قم
2- شورای ترافیک استان قم و کمیته فنی آن
3- شورای معاونان اداره کل راه و شهرسازی
4- کمیسیون ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری استان قم و کمیته فنی آن
5- کمیسیون ایمنی، حمل و نقل و سوانح رانندگی و کمیته فنی آن
6- کمیسیون ماده سه تبصره هفده قانون ایمنی راه ها و کمیته فنی آن
7- کارگروه امور زیربنایی
8- کارگروه آمایش و توسعه پایدار
9- کارگروه پیشگیری از تخلفات و جرائم رانندگی
10- کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
11- کارگروه ماده هشت استقرار صنایع
12- کارگروه مدیریت سوخت
13- کارگروه استانی مراکز لجستیک
14- کارگروه حمل و نقل بار و مسافر
15- ستاد تسهیلات سفر
16- ستاد بازآفرینی

شرح مسئوليت هاي اداره هماهنگي حمل و نقل

ردیف

حوزه وظایف

ردیف

موضوع وظایف

1

راهبردی

1

بررسي ميزان تحقق سياست هاي ابلاغي بخش حمل ونقل از سوي وزارت متبوع

2

نظام تعاملات

2

همكاري لازم با معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل زيرمجموعه آن

3

برقراري ارتباط با تمامي واحدهاي حمل و نقلي استان به منظور شناخت نواقص و كمبودها

4

تعامل با صنوف حمل و نقل استاني به منظور شناسايي موانع، كاستي ها و نيازمندي ها، تلاش براي ارتقاي خدمات قابل ارائه و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي مرتبط استاني

5

پاسخ به استعلام هاي ساير سازمان ها در ارتباط با نتايج طرح جامع حمل و نقل استاني

6

همكاري با واحد حقوقي در خصوص تهيه اسناد مناقصات مرتبط با وظايف اداره حمل و نقل

3

جلسات و نشست ها

7

برگزاري جلسات مشترك با ساير سازمان ها و ادارات استاني

8

حضور در جلسات شوراي ترافيك استان و پيگيري مباحث مرتبط با حمل ونقل

9

حضور در جلسات ارزيابي طرح ها (معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع)

10

حضور در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري

11

حضور فعال در كميته فني شوراي برنامه ريزي استان در خصوص تصميم گيري طرح هاي جامع و تفصيلي شهري و اطلاع از طرح هاي جامع حمل و نقل شهري و حصول اطمينان از اعمال سياست هاي TOD

12

حضور در جلسات كميته مكانيابي ايستگاه هاي راه آهن و پيگيري موضوعات مربوطه

13

برگزاري نشست هاي استاني و ملي در خصوص ارائه نتايج طرح جامع حمل و نقل استاني و به طول كلي فعاليت هاي اداره هماهنگي حمل و نقل

4

هماهنگی و مشارکت

14

هماهنگي و همكاري با نهادهاي ذيربط درگير در زمينه تدقيق جانمايي بنادر خشك و هاب هاي لجستيكي براساس سند آمايش مراكز لجستيك كشور به منظور حصول نتيجه بهينه

15

هماهنگي با معاونت حمل و نقل در خصوص دريافت و بررسي طرح هاي توسعه اي محلي سازمان ها و شركت هاي تابعه و وابسته و تصويب و ابلاغ آن ها براساس طرح جامع حمل و نقل

16

هماهنگي در مديريت يكپارچه حومه و ورودي شهرها، محورهاي عبوري از نواحي شهري با هدف رواني و ايمني جريان تردد در تعامل با شوراي ترافيك استان

17

مشاركت در تهيه طرح جامع و تفصيلي شهرها به ويژه در مورد حريم راه و تامين ايمني نواحي تداخلي بويژه در كمربندي ها و كنارگذرها؛

18

كمك و همراهي در تهيه گزارش حوادث حمل ونقل در شيوه هاي 4گانه

19

همكاري در برگزاري نشست ها و اجلاس كريدورهاي حمل و نقل بين المللي

20

همكاري در تدقيق درآمدهاي ترانزيتي استان

5

مطالعات

21

انجام مطالعات تكميلي در هر يك از زيربخش هاي حمل و نقل در استان ها تحت نظارت معاونت حمل و نقل

22

انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل استاني تحت هدايت و راهبري دفتر طرح جامع و مدل هاي حمل و نقل

6

پایش

23

پايش شبكه حمل ونقل استان و شناخت كاستي هاي موجود و اعلام به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

24

پايش وضعيت حمل ونقل عمومي و ناوگان حمل ونقل در استان و ارائه گزارش به معاونت حمل و نقل

25

پايش وضعيت توسعه و اصلاح شبكه هاي حمل و نقل براساس نتايج و خروجي هاي طرح جامع حمل و نقل كشور در هر استان و ارائه گزارش منظم شش ماهه در خصوص روند پيشرفت اجراي نتايج طرح

7

نظارت

26

نظارت بر توسعه حمل ونقل چند وجهي كالا (داخلي و بين المللي) در هر استان

27

نظارت بر ارتقاء سطح خدمات به مشتريان در كليه مدهاي حمل و نقل (در قالب تشكيل كميته مشتري مداري)

28

نظارت بر اجراي سند آمايش مراكز لجستيك كشور و پايش وضعيت پيشرفت آن و ارائه گزارش منظم شش ماهه در خصوص وضعيت پيشرفت كار در هر استان

29

نظارت بر مطالعات بررسي و تصويب طرح هاي توسعه راهها (طرح هاي حمل و نقلي استاني و شهرستاني)؛

8

تحلیل

30

تهيه نقشه هاي شهرستاني مرتبط با مبحث حمل و نقل

31

تهيه نقشه هاي شهري مبتني بر شبكه حمل و نقل و پايانه ها

32

تجزيه و تحليل عملكرد فعاليت هاي حمل و نقل (جاده اي، ريلي، درياي، هوايي) در بازه هاي زماني سه ماهه برحسب وجود زيرساخت هاي موجود در استان.

33

تحليل ارتباط حمل ونقل و اقتصاد استان

34

تحليل سهم حمل ونقل از GDP در مقياس استاني

9

بانک اطلاعاتی

35

جمع آوري كليه آمارهاي استاني مرتبط با حمل ونقل

36

به روز رساني مستمر بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با حمل و نقل در استان با همكاري سازمانهاي ذيربط

37

تهيه اطلاعات جامع حمل و نقلي استان در طول سال و تدوين مباحث در قالب يك سالنامه آماري

38

تهيه اطلاعات جامع از شهرهاي بالاي 100 هزار نفر شامل (نقشه هاي راه ها، راه آهن، ...، اطلاعات مربوط به فرودگاه ها، ترمينال ها، خطوط اتوبوسراني و ... ، اطلاعات مربوط به طرح هاي جامع شهري و ...

10

پیگیری

39

حضور در ماموريت هاي مرتبط با بررسي وضعيت حمل و نقلي استان

40

پيگيري يكپارچگي حمل و نقل و شهرسازي و توجه به رويكرد (توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني) در سطح استان

41

پيگيري و نظارت بر جمع آوري مستمر و دوره اي آمار و اطلاعات مورد نياز طرح جامع حمل و نقل كشور و استاني تحت هدايت و راهبري دفتر جامع و مدل هاي حمل و نقل.

42

پيگيري اجراي مصوبات كميسيون ايمني راه هاي كشور، شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل، شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور

11

برنامه ریزی

43

برنامه ريزي بازرسي ايمني پروژه هاي در دست ساخت و بهسازي شبكه راه ها

44

همكاري در فراهم نمودن و تسهيل زمينه هاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، تجاري سازي پروژه هاي حمل و نقل، بهره گيري از فرصت توسعه در استان، هماهنگي حداكثري با شركت هاي دانش بنيان، جلب مشاركت مردم و افازيش سهم بيشتر استان از بازار حمل و نقل در سطح كشوري، منطقه اي و بين المللي و پايش مستمر نتايج بدست آمده

45

استفاده از قوانين مرتبط براي هر استان با توجه به پتانسيل هاي هر استان

12

آموزش

46

برنامه ريزي آموزش عمومي و تخصصي مديران و كارشناسان در تمامي حوزه هاي حمل و نقل

13

رسانه

47

شناسايي و انعكاس فوري مشكلات حمل و نقل استان از طريق كانال هاي ارتباطي به معاونت حمل و نقل و همكاري در رفع آن ها

48

همكاري رسانه اي استان ها با حوزه رسانه معاونت حمل و نقل

49

هماهنگي جهت درج اخبار مهم معاونت و استان در سطح كشوري

50

ارسال اخبار و فعاليت هاي مهم حمل و نقلي صورت گرفته جهت نشر و اطلاع رساني وسيع از طريق سايت و پايگاه خبري وزارت متبوع

اقدامات انجام شده در سال 1398

ردیف

حوزه وظایف

فعالیت ها

1

راهبردی

 • طرح رویش: رویش طرحی توسعه ای است که وظیفه آن کمک به رفع شکل گیری و اخذ مجوزها، توسعه بازار و موانع حقوقی و قانونی و دسترسی آزاد به اطلاعات و داده ها برای رشد کسب و کارهای نوپا در زمینه حمل و نقل، مسکن و توسعه شهری است.

2

نظام تعاملات

 • پاسخ به استعلام هاي ساير سازمانها مانند شهرداری در ارتباط با نتايج طرح جامع حمل و نقل.

3

جلسات و نشست ها

 • شرکت در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با موضوع حمل و نقل چند وجهی کالا (اتصال راه آهن به گمرک استان قم).
 • شرکت در جلسات کمیته فرابخشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی مباحث حمل و نقلی کشور واقع در سالن جلسات فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران.
 • شرکت در جلسات شورای ترافیک و کمیته فنی آن.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ایمنی راه ها و کمیته فنی آن.
 • شرکت در جلسات ارزيابي طرح ها.
 • شرکت در جلسات شورای هماهنگی امور ادارات راه و شهرسازی با موضوع تبیین و ارائه سند آمایش مراکز لجستیک و جایگاه استان قم.

4

هماهنگی و مشارکت

 • هماهنگي و همكاري با معاونت امور عمرانی استانداری قم در زمينه تدقيق جانمايي دهکده لجستیک استان قم براساس سند آمايش مراكز لجستيك كشور.
 • تشکیل کمیته دهکده لجستیک استان قم.
 • بازدید از مرکز لجستیک هلال احمر استان قم.
 • جلسات مشترک با شورای شهر، شهرداری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص ورودی های شهر.
 • ارائه پوستر در کنفرانس توسعه حمل و نقل هوشمند.

5

مطالعات

 • زمینه سازی انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل استان قم تحت هدايت و راهبري دفتر طرح جامع و مدل هاي حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.

6

نظارت

 • نظارت بر توسعه حمل ونقل چند وجهي كالا (داخلي و بين المللي) در استان قم با:
 • پیگیری سکوی ریلی گمرک استان قم.
 • بازدید از سکوی ریلی شهر صنعتی کاوه.
 • شرکت و ارائه در جلسه کمیته حمل و نقل ترکیبی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته.
 • نظارت بر اجراي سند آمايش مراكز لجستيك كشور و پايش وضعيت پيشرفت آن و تهیه گزارش در خصوص وضعيت پيشرفت كار استان قم.

7

بانک اطلاعاتی

 • بروزرسانی بخش حمل و نقل سند آمایش استان قم.

8

پیگیری

 • قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان.
 • فرودگاه بین المللی استان قم.
 • احداث پایانه بار شهر قم.
 • پيگيري يكپارچگي حمل و نقل و شهرسازي و توجه به رويكرد (TOD توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني) در سطح استان قم.

9

برنامه ریزی

 • شناسایی شرکت های دانش بنیان حوزه حمل و نقل استان قم.
 • برنامه ریزی برای برگزاری رویداد استارتاپی با همکاری شهرداری و پارک علم و فناوری در حوزه حمل و نقل.

10

رسانه

 • اطلاع رسانی در خصوص دهکده لجستیک استان قم.